Historie

Het ontstaan van de vereniging

Halverwege de jaren zestig nam het aantal studenten aan de Vrije Universiteit met notariële studierichting sterk toe. Een van de oorzaken voor die toename was de toen recent geopende mogelijkheid om met vooropleiding HBS en een aanvullend tentamen Latijn notarieel recht te kunnen studeren.

Enkele van die studenten hadden hun kandidaatsexamen afgelegd aan de Universiteit van Amsterdam – toen nog GU geheten. Zij waren lid van de vereniging aan notariële studenten aan de Universiteit van Amsterdam: Rolandinus Passegeri. Vrij snel volgde een uitnodiging van Rolandinus aan de VU-studenten eens een vergadering bij te wonen. Aan die uitnodiging gaven veel studenten gehoor en al vrij gauw werd het idee geboren een eigen vereniging voor notariële studenten aan de Vrije Universiteit op te richten. Het bestuur van QBDBD was bereid dit initiatief met raad en daad te steunen. Ook de faculteit bij monde van prof. P.L. Dijk was enthousiast.

Spoedig daarop werd een oprichtingsvergadering uitgeschreven. Belangrijkste agendapunten waren een lezing van prof. mr A. Pitlo en het formele besluit een vereniging op te richten en daarvoor statuten vast te stellen.
De vergadering werd gehouden in het Carlton Hotel te Amsterdam. De opkomst was, dankzij de spreker, groot. Na de pauze bleven velen aanwezig en er werd met grote gretigheid gediscussieerd over de ontwerpstatuten. Op een aantal punten moesten de initiatiefnemers bezwijken voor het professionele geweld van een aantal aanwezigen afkomstig uit de wetenschappelijke staf van de juridische faculteit. Met name mevrouw mr H.M. van Halsema zag een groot aantal door haar voorgetelde amendementen op de ontwerp-statuten door de vergadering goedgekeurd.
Nog diezelfde avond werd de vereniging opgericht en een bestuur gekozen. Ondergetekende werd voorzitter, bijgestaan door mevrouw A.A. van Berge als secretaris en mr G. Versluys als penningmeester.

Vanaf het begin waren er goede contacten met QBDBD. Met zorg werden de programma’s op elkaar afgestemd, zodat overlappingen werden voorkomen. Vrij snel na de oprichting werd begonnen met het organiseren van excursies. Ook de deelname aan de landelijke congressen opende voor vele VU-studenten nieuwe contacten.

mr S.J.J. Wiersema
oud-notaris Lubbers & Dijk notarissen